زنان این روستا در چین، بلندترین مو در بین زنان جهان را دارند

 در این روستا مردها اجازه ورود ندارند

داستان مردی که در طول 40 سال جنگل بزرگی ایجاد کرد

داستان سرآشپزی که نابینا بود