ماموریت‌مون: جمع کردن آدم‌ها به دورِ هم و شنیدن داستان‌هایشان

Our Mission: Bring People Together and Listen to Their Stories